Resources

News

Publications

Latest News

Some issues relating to capital contribution in Limited Liability Companies with two or more members

Official letter No. 493/QLKTTW-MTKD dated June 15th, 2020 of the Ministry of Planning and Investment regarding capital contribution in Limited Liability Companies with two or more members According to Clause […]

Công ty cổ phần có thể huy động vốn bằng những cách nào?

Phát hành cổ phiếu Khi thành lập, công ty phải huy động vốn góp của các cổ đông. Các cổ đông sáng lập phải thực hiện nguyên tắc nhất trí […]

Tại sao lựa chọn loại hình doanh nghiệp là công ty cổ phần?

• Công ty cổ phần được phát hành cổ phần để huy động vốn; • Có cấu trúc vốn đa dạng, phù hợp với yêu cầu phát triển và yêu […]

Ai là cổ đông sáng lập trong công ty cổ phần?

Cổ đông sáng lập là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập Công ty cổ phần. […]

Publications

CIVIL CODE The Law No. 91/2015/QH13

PART ONE GENERAL PROVISIONS Chapter I GENERAL PROVISIONS Article 1. Scope The Civil Code provides the legal status, legal standards for the conduct of natural and juridical persons; the rights […]

LAW ON PROTECTION OF CONSUMERS’ RIGHTS Law No.59/2010/QH12

Chapter 1. GENERAL PROVISIONS Article 1. Scope of Regulation This Law regulates the rights and obligations of consumers, the liability of organizations or individuals trading goods and/or services to consumers, […]

LAW ON REAL ESTATE TRADING No. 66/2014/QH13

Chapter I GENERAL PROVISIONS Article 1. Scope This Law stipulates real estate trading, rights and obligations of organizations and individuals to conduct real estate trading and state management of real […]

See all our news