Tại sao lựa chọn loại hình doanh nghiệp là công ty cổ phần?

• Công ty cổ phần được phát hành cổ phần để huy động vốn;
• Có cấu trúc vốn đa dạng, phù hợp với yêu cầu phát triển và yêu cầu quản lý của công ty; cổ đông được thực hiện quyền của chủ sở hữu thông qua Đại hội đồng cổ đông;
• Các cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi vốn góp nên mức độ rủi ro của các cổ đông không cao;
• Quy mô hoạt động thường lớn với khả năng mở rộng kinh doanh thuận lợi thông qua huy động vốn cổ phần.