Công ty cổ phần có thể huy động vốn bằng những cách nào?

Phát hành cổ phiếu
Khi thành lập, công ty phải huy động vốn góp của các cổ đông. Các cổ đông sáng lập phải thực hiện nguyên tắc nhất trí về số lượng cổ phần, loai cổ phần dự kiến chào bán. Các nội dung này được ghi trong điều lệ công ty.
• Các cổ đông sáng lập phải cùng nhau đăng ký mua ít nhất 20% tổng số cổ phần phổ thông được quyền phát hành tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp.
• Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được công ty hoặc người khác mua lại cổ phần.
• Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, các cổ đông phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua.
• Nếu sau thời hạn quy định có cổ đông chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký mua, thì:
o Cổ đông chưa thanh toán số cổ phần đã đăng ký mua sẽ đương nhiên không còn là cổ đông của công ty và không được chuyển nhượng quyền mua cổ phần đó cho người khác.
o Cổ đông chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký mua sẽ có quyền biểu quyết, nhận lợi tức và các quyền khác tương ứng với số cổ phần đã thanh toán; không được chuyển nhượng quyền mua số cổ phần chưa thanh toán cho người khác
o Số cổ phần chưa thanh toán được coi là cổ phần chưa bán và hội đồng quản trị được quyền bán.
o Công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng giá trị mệnh giá cổ phần đã được thanh toán đủ và thay đổi cổ đông sáng lập trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua.

Phát hành trái phiếu:
Công ty cổ phần có thể phát hành trái phiếu để vay vốn trung và dài hạn khi nhu cầu về vốn kinh doanh vượt quá khả năng tài chính của các cổ đông
Công ty cổ phần có quyền phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi và các loại trái phiếu khác theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.
Đặc điểm của trái phiếu:
• Có thời gian đáo hạn. Khi đến thời gian đáo hạn, người chủ sở hữu trái phiếu được hoàn trả khoản vay gốc (hoặc giá danh nghĩa)
• Có lợi tức cố định, tiền lãi phải trả cho chủ sở hữu không phụ thuộc vào mức lợi nhuận của công ty
• Người sở hữu trái phiếu không có quyền tham gia biểu quyết các vấn để của công ty
• Trái phiếu cho phép chủ sở hữu quyền ưu tiên về phân chia lợi nhuận cũng như tài sản trong trường hợp giải thể hoặc phá sản.
• Trái phiếu có thể tự do chuyển nhượng trên thị trường chứng khoán